Osnove astralnog jezika: Elementi i znaci

Osnove astralnog jezika: Elementi i znaci
Emisfero Australe. 1842.

Ova faza kolumne je posvećena uvodu u astrologiju kako bismo izgradili osnovno razumijevanje jezika i pojmova. Ako već niste, predlažemo da pročitate prvi tekst Psihološka (duhovna) astrologija: Uvod kako biste uhvatili korak sa čitavom pričom.

Astrologija je nauka o energiji koja djeluje unutar nas i kroz nas. Kao što je energija prefinjena, tako mora biti prefinjena i nauka koja se njom bavi. Prilikom njenog tumačenja um mora ostati elastičan, jer za svakoga je tumačenje za nijansu drugačije u zavisnosti od njega samog.

Ono što nazivamo pozitivnim i negativnim je stalno ispreplitano u našim životima i zato moramo naučiti da ni tumačenja nikada nisu sasvim pozitivna ili negativna. Uglavnom, cilj je da uvidom u sve moguće podjele i nijanse koje čine energiju budemo sposobni da se koristimo datim smjernicama za tumačenje i upotrijebimo sopstveni osjećaj o tome koji su to spoljašnji faktori u našim životima koji su oblikovali te nijanse.

U osnovi jezika energije stoji pet činilaca, a astrologija je umijeće njihovog spajanja.

E L E M E N T I Energetska jezgra doživljaja

 

Z N A C I  (uloge) primarni energetski obrasci koji ukazuju na specifičan kvalitet doživljaja
P L A N E T E  (glumci) podešavaju tok energije i predstavljaju dimenzije događaja
K U Ć E  (scene) polja doživljaja u kojima se određene energije mogu najlakše iskazati i najdirektnije sresti
A S P E K T I  (scenario) dinamika i intenzitet doživljaja, način na koji energije međusobno djeluju unutar osobe

Elementi i znaci   

U samom korijenu leže naša energetska jezgra doživljaja koja se dijele na četiri fundamentalna elementa kosmičke cjeline, vitalne energije, koje djelovanjem na doživljaj formiraju našu percepciju o životnom iskustvu. Četiri elementa su osnovna stanja svijesti koja se daljom podjelom granaju na sve uže karakteristike. One stvaraju vrstu nagona za samoizražavanjem koji u životu teži ispunjenju.

O S N O V N A
P O D J E L A
V a t r a Z e m lj a V a z d u h V o d a

♈︎   Ovan

♌︎    Lav

♐︎    Strijelac

♉︎    Bik

♍︎    Djevica

♑︎    Jarac

♊︎    Blizanci

♎︎    Vaga

♒︎    Vodolija

♋︎    Rak

♏︎    Škorpija

♓︎    Ribe

Osnove astralnog jezika: Elementi i znaci

V a t r a (♈ ♌︎  ♐︎) predstavlja energiju koja zrači, kao što se i sam plamen rasplamsa ako ima pogodne uslove za to. Ona ima nagon da se istakne, urođeni entuzijazam koji se ispoljava dobrim raspoloženjem i preuzimanjem inicijative, ali isto tako i impulsivnošću. Sva svoja iskustva usmjerava ka spolja, direktnim djelovanjem. Najčešće je prisutan dobro razvijen ego koji ukazuje na ljubav prema sopstvu. Vatra je pravedna i iskrena, a često svoju iskrenost izražava direktno, bez okolišanja. Samopouzdanje dolazi prirodno, uz njega i nestrpljivost. Sloboda joj je neophodna kako bi održala svoj plamen.

Ako element vatre preovladava, osoba može biti egocentrična ili nekad izgubiti osjećaj koliko postavlja pritisak drugima u svojoj okolini;

ako je u deficitu, osoba može imati manjak samopouzdanja ili pokretačkog duha.

Z e m l j a (♉︎ ♍︎ ♑︎) predstavlja stabilnu i postojanu energiju, poput zemlje na kojoj stojimo. Zemljana energija sa sobom donosi dobru prizemljenost duha, samim tim i intenziviranu čulnost. Ona posjeduje urođeno razumijevanje principa po kojem dejstvuje materijalni svijet, a uz to veće strpljenje i disciplinu. Teži savršentvu u sebi i svom okruženju. Oslanjanjem na svoju čulnost teži da stvari promatra logički i sistematski. Zbog svoje temeljnosti je pouzdana. Sigurnost je neophodna kako bi se održala stabilnost.

Ako element zemlje preovladava, osoba može biti dosta tvrdoglava i nerijetko pribjegavati komfor zoni zbog intenzivnije potrebe za sigurnošću i straha od promjene;

ako je u deficitu, prisutna je neprizemljenost duha, koji je u raskoraku sa principima materijalnog sveta, pa je nekada više imaginarna, a manje logična.

V a z d u h (♊︎ ♎︎ ♒︎) predstavlja kosmičku energiju u svom slobodnom obliku, poput vjetra. Ona obuhvata mentalne procese, arhetipske ideje iza fizičkog svijeta. Direktno utiče na intelekt, stvara potrebu za formiranjem mišljenja i komunikacijom, pa je društvena. Posjeduje težnju da se udalji od svih faktora iz okruženja kako bi pokrenula razmišljanje iz više uglova i stvorila što objektivnije mišljenje. Jako radoznala i opažajna, sklona istraživanjima, te je neophodno stalno biti umno upošljen. Prisutan je smisao za vizuelizaciju, jer je jako imaginarna. Stalan rad na percepciji je neophodan kako bi se održavala objektivnost i širina uma.

Ako element vazduha preovladava, osoba može biti „glavom u oblacima“, javlja se manjak zainteresovanosti za materijalno ili otuđenje od emocija;

ako je u deficitu, postoje poteškoće pri komunikaciji ili je promišljanje otežano u određenim domenima.

V o d a (♋︎ ♏︎ ♓︎) predstavlja energiju koja uplivava iz podsvijesti, kao iz vodenih dubina. Preovladavaju osjećanja, a um je sklon da obraća pažnju na detalje, nekad je i kompulsivan. Emocije i reakcije su doboke, a intuicija izražena. Težnja ka unutrašnjem miru da bi se izbalansirao unutrašnji život koji je turbulentan, pa je često potrebna privatnost. Posjeduje sposobnost dubokog saosjećanja i empatije, kao i potrebu da pruži pomoć i njeguje. Ne voli da se nameće, ali čezne da bude zapažena i shvaćena. Veza sa podsviješću se održava prihvatanjem i razumijevanjem razloga iz emocija.

Ako element vode preovladava, osoba može biti jako sentimentalna ili je često more „duhovi iz prošlosti“, realnost se percipira analitično, intuicija je jaka;

ako je u deficitu, prisutan je manjak empatije ili nepovezanost sa nesvesnim, kao i slabo kanalisane emocije i slaba intuicija.

Svaki element sadrži po tri znaka, a oni se manifestuju kroz tri vibraciona kvaliteta.

K A R D I N A L N I

♈︎   Ovan,  ♋︎   Rak,  ♎︎   Vaga,  ♑︎  Jarac

F I K S N I

♉︎   Bik,  ♌︎   Lav,  ♏︎   Škorpija,  ♒︎   Vodolija

P R O M J E N L J I V I

♊︎   Blizanci, ♍︎   Djevica, ♐︎  Strijelac,  ♓︎  Ribe

Kardinalni znaci  djeluju principom akcije, predstavljaju početak kretanja energije u određenom smjeru.

Fiksni znaci  djeluju putem usmjeravanja koncentrisane energije sabrane u sebi prema središtu ili iz središta ka spolja.

Promjenljivi znaci  djeluju prilagođavanjem i stalnim promjenama, poput spiralnih uzoraka energije.

Kad smo već raščlanili osnovne podjele jezgra doživljaja, dolazimo do dijela gdje one oblikuju obrasce koji utiču na kvalitet našeg doživljaja. Kada se četiri elementa spoje sa vibracionim kvalitetima dobijamo dvanaest osnovnih uzoraka energije. Znakova ima dvanaest, što smo imali prilike da zapazimo. Svaki znak ima širok spektar dejstva. Sve njegove pozicije ga uže definišu, tako da su u pitanju jako prefinjene nijanse. Osnovna podjela znakova je na dvije nerazdvojive strane koje se međusobno prepliću i istovremeno djeluju u nama, a to su pozitivna i negativna.

Pozitivni (muški, neparni) znaci (+)
(vatreni i vazdušni)
Ovan, Blizanci, Lav, Vaga, Strijelac,Vodolija
Negativni (ženski, parni) znaci (-)
(zemljani i vodeni)
Bik, Rak, Djevica, Škorpija, Jarac, Ribe

Prilikom kombinovanja ovih polariteta sa njihovim pozicijama dolazi do boljeg ili lošijeg kanalisanja energije; harmonije ili sukoba sa energijom koju npr. planeta želi da izrazi, shodno znaku u kojem se nalazi. Ovdje ne govorimo o strogoj kategorizaciji ljudskih kvaliteta, već o načinu samoizražavanja. Donekle se može uporediti sa introvertnim i ekstrovertnim tipom u psihologiji.

Osnove astralnog jezika: Elementi i znaci

Jednako koliko niko nije čisti introvert ili ekstrovert, niko nije ni apsolutno pozitivan ili negativan. Neko sa preovlađujućim negativnim polaritetom neće biti loša osoba, ta osoba će sve proživljavati u sebi i jako će pažljivo usmjeravati svoju energiju ka spolja. Sa druge strane, ako nauči da se nosi na taj način, u svojoj unutrašnjosti će imati stabilni centar iz kojeg djeluje. Pozitivan polaritet donosi otvoreni pristup kojem fali unutrašnja stabilnost, te sama sa sobom može biti jako nesigurna.

Ono što stvarno određuje način djelovanja znaka jeste njegov stepen razvijenosti. Kod svakog znaka se niži vibracioni oblici manifestuju, negdje čak i primitivno, dok se sa višim stepenom svijesti, samim tim i višom vibraciom, karakteristike znakova manifesuju prefinjenije.

Znaci zodijaka i njihovi ključni pojmovi (Stiven Arojo)

Ključni koncept: Planeta u znaku biće obojena sledećim osobinama:
VATRENI ZNACI
KARDINALNI: Ovan ♈︎ Jednosmjerno oslobađanje energije prema novom iskustvu. Samovoljan nagon za djelovanjem, samoisticanje.
FIKSNI: Lav ♌︎ Stalna topla odanost i vitalnost koja zrači. Ponos i nagon za priznanjem, osjećaj za dramatiku.
PROMJENLJIVI: Strijelac ♐︎ Nemirne težnje što teraju ka idealu. Verovanja, uopštavanja, ideali.
ZEMLJANI ZNACI
KARDINALNI: Jarac ♑︎ Bezlična odlučnost da se stvari završe. Samokontrola, oprez, rezervisanost, ambicija.
FIKSNI: Bik ♉︎ Duboko cijenjenje fizičkih osjećaja. Posesivnost, sposobnost čuvanja, postojanost.
PROMJENLJIVI: Djevica ♍︎ Spontano pomaganje, skromnost i želja da služi. Perfekcionizam, analiza, uočavanje suptilnih razlika.
VAZDUŠNI ZNACI
KARDINALNI: Vaga ♎︎ Usklađivanje svih polarnosti radi sopstvene cjelovitosti. Ravnoteža, nepristrasnost, takt.
FIKSNI: Vodolija ♒︎ Nepristrasno koordinisanje ljudima i konceptima. Lična sloboda, ekstremizam.
PROMJENLJIVI: Blizanci ♊︎ Brzo zapažanje i verbalizacija svih veza. Promjenljiva radoznalost, pričljivost, prijateljsko ponašanje.
VODENI ZNACI
KARDINALNI: Rak ♋︎ Instinktivna njega i zaštitnička briga. Osjećanja, rezervisanost, raspoloženje, osjetljivost, samozaštita.
FIKSNI: Škorpija ♏︎ Proždiranje intenzivnom emotivnom snagom. Nagonske želje, dubina, kontrolisana strast, tajnovitost.
PROMJENLJIVI: Ribe ♓︎ Iscjeliteljsko saosjećanje sa svim što pati. Duhovne žudnje, idealizam, jedinstvo, inspiracija, ranjivost.

U obzir možemo uzeti još jednu podjelu koja je povezana sa našim fizičkim tijelom, tačnije energetskim kanalima (meridijanima) koji struje kroz nas. Tijelo je receptor energije, gdje svaki organ radi na određenoj energetskoj frekvenciji, te njenim sprovođenjem stvaraju međusobnu povezanost tijela i uma. Zato smo nerijetko u situaciji da ne zbrinjavanjem tijela razbolimo um, ili pak negativnim i zabrinutim mislima naškodimo tjelesnom zdravlju.

Energija prolazi kroz meridijane tijela (učenje iz kineske medicine) i tako ga aktivira i pokreće. Isto nam, o toku energije kroz tijelo, govore i čakre. Na kraju dolazimo i do sfere zapadne medicine i Hipokratove podjele na četiri temperamenta, od kojih svaki zavisi od toga koji tjelesni sok preovladava u tijelu (tjelesni sokovi su u kineskoj medicini povezani sa elementima).

Osnove astralnog jezika: Elementi i znaci

Osnove astralnog jezika: Elementi i znaci
Energetski meridijani u ljudskom tijelu

Dakle, koji nam element preovladava pri kanalisanju energije u tijelo nam može dosta reći o tome na čemu treba da radimo kako bismo sebe doveli u neophodni balans za prijeko potrebno zdavlje tijela, uma i duha. Ovdje čak možemo uočiti povezanost ovih učenja širom svijeta, nastalih u nastojanju da čovjek pronađe „zlatnu sredinu“.

K O L E R I Č A N  – hole (latinski) žuč V a t r a
S A N G V I N I Č A N  – sangvis  krv V a z d u h
F L E G M A T I Č A N flegme sluz V o d a
M E L A N H O L I Č A N  melaina hole crna žuč Z e m lj a

Koleričan tip (Vatra) je ekstrovertan, nezavisan i odlučan. Usmjeren je na svoje ciljeve, ambiciozan i posjeduje kvalitete vođe. Prisutan je logičan pogled na svijet, zasnovan na posmatranju činjenica.

Sangviničan tip (Vazduh) je pričljiv, entuzijastičan i društven. Ekstrovertan je i harizmatičan i voli biti u grupi. Problem nastaje onda kada nema na šta da se fokusira (prilikom dosade), pa je tad sklon samouništavajućem ponašanju.

Flegmatičan tip (Voda) je opušten, miran i tih. Saosećajan je i brine o drugima dok pokušava sakriti svoje emocije. Posjeduje sposobnost generalizacije koncepta i pravljenja kompromisa.

Melanholičan tip (Zemlja) je orijentisan na detalje i jako analitičan. Duboki je mislilac koji duboko osjeća. Introvertan je i izbjegava biti u centru pažnje. Obično mu je najlakše pouzdati se u samoga sebe, dok je jako brižan, rezervisan i često anksiozan.

U sledećem tekstu ćemo objasniti pojmove i funkcije planeta. Za nastavak priče pročitajte Osnove astralnog jezika: Planete.

 

Psihološka (duhovna) astrologija: UvodJelena Živković je ilustrator i producent. Trenutno pohađa master studije pri Fakultetu vizuelnih umjetnosti u Podgorici. Astrologijom se počela baviti iz radoznalosti, a onda je sve preraslo u interesovanje i hobi, ali i način da ljudi bolje razumiju sebe i svijet oko sebe. Voli životinje i psihologiju.

Ako imate pitanja za Jelenu, obratite joj se na e-mail adresu plutonismus@gmail.com

1 komentar