Politika privatnosti

Pravila privatnosti

Prihvatanjem pravila i uslova korišćenja sajta i internet servisa Portala Glas Zabjela (u daljem tekstu servis Portal Glas Zabjela), korisnik usluga potvrđuje saglasnost da će svoje ponašanje i poslovanje na servisu Portal Glas Zabjela podrediti pravilima i uslovima korišćenja, a koji su u skladu sa svim važećim zakonskim propisima u republikama iz kojih potiču. Saglasni ste da ispunjavate sve zakonske obaveze u vezi sa platnim prometom, kao što su porezi, dažbine, troškovi poslovanja, prema važećim propisima republika iz kojih potičete.

Korisnik usluga je saglasan da su uslovi i pravila korišćenja servisa Portal Glas Zabjela podložni promjenama, te da pružalac usluga nije u obavezi da ih obavijesti o promjenama istih, već će omogućiti pristup stranici gdje se nalaze Pravila i uslovi korišćenja.

Svo poslovanje servisa Portal Glas Zabjela je u saglasnosti sa važećim propisima države Crne Gore, iz oblasti elektronske trgovine, zaštite autorskih prava, zaštite privatnosti podataka o ličnosti i zakona o obligacionim odnosima.

  1. Autorska prava.

Servis Portal Glas Zabjela ima isključiva autorska prava na sajtu www.staging.glaszabjela.me, uključujući tekst, slike, audio, video, audio-vizuelni sadržaj, dizajn, programski kod, baze podataka. Svako neovlašćeno raspolaganje bilo kojim dijelom ili cjelinom od navedenih, smatraće se zloupotrebom i kršenjem autorskog prava, te podleže sankcionisanju u skladu sa zakonom.

Servis Portal Glas Zabjela sadrži i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika usluga, poslovnih partnera, oglašivača i besplatnog sadržaja, intervjua, tekstova i fotografija. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na stranici Portal Glas Zabjela. Druga lica su odgovorna za fotografije koje su u okviru tih tekstova i intervjua ustupili Portalu Glas Zabjela na objavu. Portal Glas Zabjela ne može biti odgovoran niti upoznat sa porijeklom ustupljenih fotografija I u tom smislu je samo njihov savjesni sticalac.

Dalje prenošenje sadržaja, ili dijela sadržaja sa stranice Portal Glas Zabjela dozvoljeno je samo uz prethodno naznačenje da je preuzeto sa stranice www.staging.glaszabjela.me

  1. Registracija, prikupljanje i obrada podataka

Registracija se obavlja se u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja sajta www.staging.glaszabjela.me, te klikom na verifikacioni e-mail, koji korisnik, koji se registruje, dobija.

Prihvatanjem verifikacionog e-maila, klikom na isti, korisnik usluga prihvata da se podaci u njegovoj e-mail adresi, kao i IP adresi prikupe i obrade u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja i zakonom, u svrhe navedene u istima.

Servis Portal Glas Zabjela zadržava pravo da odbije zahtjev za registraciju bilo kom korisniku, u bilo kom momentu. Takođe, korisnik usluga može otkazati registraciju, u bilo kom momentu, bez obrazloženja, slanjem e-maila, sa adrese kojom se registrovao.

Korisnik je saglasan da u eventualnom pokretanju sudskog postupka, svi podaci koji su prikupljeni, u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja i zakonom, mogu biti upotrijebljeni kao dokaz na sudu.

Korisnik usluga kome je otkazana registracija od strane servisa Portal Glas Zabjela nema pravo da se ponovo registruje sa svojim, ili drugim imenom ili pseudonimom, bez prethodnog izričitog pristanka servisa Portal Glas Zabjela, u protivnom rizikuje da mu registracija ubuduće bude trajno zabranjena.

Podaci neophodni za registraciju fizičkih lica: ime, prezime, grad, broj telefona, e-mail adresa.

Servis Portal Glas Zabjela se obavezuje da će sa podacima korisnika sa kojima raspolaže, postupati u skladu sa zakonom, za tačno određenu svrhu za koju su podaci dati, kao i da se obavezuje da podaci neće biti zloupotrebljavani u svrhe koji nisu predviđeni Pravilima i uslovima korišćenja, osim ukoliko to ne zahtijeva nadležni organ, a u svrhu vođenja krivičnog ili prekršajnog postupka. Odgovorno lice za prikupljanje podataka je Vladan Đurišić. Svrha prikupljanja i obrade podataka su da se obezbijedi nesmetano funkcionisanje servisa Portal Glas Zabjela, bezbjednost korisnika, kao i e-trgovinu korisnicima servisa, u skladu sa zakonom. Korisnik usluga se obavezuje da ažurira podatke, ukoliko dođe do njihove promjene.

Ime, naziv, pseudonim kojim se korisnik usluga koristi na servisu Portal Glas Zabjela, ne smije biti uvrjedljivo, nepristojno, ne smije sadržati referencu na web ili e-mail adresu trećeg lica.

Servis Portal Glas Zabjela ne odgovara za tačnost podataka unijetih na servisu od strane drugih lica, niti za rezultate obrade podataka koji su za predmet imali takve podatke.

Korisnik usluga ima pravo da svoj pristanak o prikupljanju i obradi podataka može povući u svakom momentu, bez obrazloženja, a što ima za posledicu prestanak pružanja usluga od strane servisa Portal Glas Zabjela, te dospijevanje eventualnih neizmirenih obaveza, kao i bilo kojeg prikupljanja podataka koje je bilo u toku u momentu povlačenja pristanka.

U slučaju nedozvoljene obrade podataka, korisnik usluga ima pravo na zaštitu, kao i druga prava koja mu zakonski pripadaju, u tom slučaju. Vlasnik servisa Portal Glas Zabjela se obavezuje, da će preduzeti sve zakonske mjere da bi takvu vrstu zloupotrebe spriječio, a u slučaju da do nje dođe, kontaktiraće nadležne organe.

Izjava o zaštiti privatnosti

U ime Portala Glas Zabjela obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca i posjetioca.

Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zapošljenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zapošljeni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom SSL enkripcije. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi spriječavanja neovlašćenog pristupa prilikom njihovog prenosa. Time je omogućen siguran prenos informacija, te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računara i našeg sajta.