Sastali se sa Glavnim gradom: Izgradnjom šetališta sanirati štetu na Ljuboviću

Izgradnjom šetališta sanirati štetu na Ljuboviću

U srijedu 11. avgusta, u prostorijama Glavnog grada održan je sastanak na temu potencijalne izgradnje šetališta na brdu Ljubović, kao jednog od mogućih rješenja za saniranje štete nastale prilikom izgradnje stambenog kompleksa u podnožju ove park-šume.

Četiri mjeseca nakon što su građani zaustavili izgradnju parkinga i saobraćajnice za potrebe novoizgrađenog stambenog kompleksa na štetu brda Ljubović, Glavni grad je pozvao pokretače inicijative za izgradnju šetališta na ovoj lokaciji, u cilju razmjene informacija, razmatranja ove ideje i pronalaženja rješenja za sanaciju devastiranog dijela ove zelene oaze.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Udruženja roditelja, zajednice osoba sa invaliditetom, portala Glas Zabjela i stranice Oči Podgorice kao pokretača ove inicijative, a sa druge strane su ih dočekali šef kabineta gradonačelnika, Sekretar Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj i Glavni arhitekta Glavnog grada.

U sadržajnom razgovoru i obostranoj razmjeni mišljenja i ideja, analizirana je ranije dokumentovana situacija na terenu, kao i potencijalni benefiti ali i prepreke za realizaciju projekta šetališta na Ljuboviću.

Prepreke za realizaciju

Na samom početku sastanka, iz Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj je potvrđeno da je prvobitno planirana saobraćajnica, čijoj izgradnji su se ranije usprotivili građani, definitivno izmještena, te da se ovim povodom više neće obavljati građevinski radovi na pomenutoj lokaciji, kao i to da ova saobraćajnica ne predstavlja prepreku za izgradnju šetališta, ali da se ipak mora realizovati, inače će Glavni grad morati da plati velike penale investitoru.

Sastali se sa Glavnim gradom: Izgradnjom šetališta sanirati štetu na Ljuboviću

Kako je saopšteno na sastanku, realizacija šetališta na Ljuboviću bi mogla da teče relativno brzo, jer bi odlukom gradonačelnika moglo biti kvalifikovano kao objekat od javnog interesa, a samim tim i oslobođeno uobičajenih administrativnih prepreka i dužih vremenskih rokova. Uz to, ne bi bilo ni potrebe za rješavanjem bilo kakvih vlasničkih pitanja odnosno imovinsko-pravnih odnosa.

Detaljnom analizom, iz Sekretarijata je objašnjeno da su trenutno glavna prepreka realizaciji ove ideje zapravo objekti Streljačkog centra Ljubović, jer bi predložena trasa šetališta prolazila upravo iza meta koje se koriste u streljani, što bi predstavljalo rizik po bezbjednost budućih prolaznika.

Sastali se sa Glavnim gradom: Izgradnjom šetališta sanirati štetu na Ljuboviću
Predložena trasa šetališta

Kako je rečeno iz Sekretarijata, Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava civilno strelište, u okviru Zakona o oružju, ne dozvoljava da se na ovoj lokaciji izgradi šetalište, osim ako bi se isto moglo obezbijediti, odnosno zaštititi od eventualnih odbitaka ispaljenih projektila na strelištu.

Sastali se sa Glavnim gradom: Izgradnjom šetališta sanirati štetu na Ljuboviću
Streljački centar Ljubović

Na ovu temu, Glavni grad je zatražio mišljenje od Ministarstva unutrašnjih poslova Crne gore koje je nadležno za ova pitanja i očekuje se odgovor da li je pod trenutnim okolnostima moguće izgraditi šetalište na ovoj lokaciji.

Lokalna zajednica

Osim pomenutog, jedna od problematičnih okolnosti kod inicijative za izgradnju šetališta je i objektivna mogućnost da bi ovaj projekat zahtijevao nove građevinske radove na Ljuboviću i uklanjanje stijenske mase koja bi se u javnosti mogla percipirati kao novo nanošenje štete ovoj park-šumi.

Tim povodom, predstavnici našeg portala i Udruženja roditelja su izrazili i prenijeli zabrinutost članova lokalne zajednice, upravo zbog potencijalne štete koja bi nastala u okviru bilo kakvih dodatnih građevinskih radova na brdu Ljubović, sa čime se građani najvjerovatnije ne bi složili, te da bi bilo neophodno pronaći rješenje koje ne uključuje dodatnu devastaciju prirode, koliko god ona bila minimalna.

Iz našeg portala je naglašeno da bi odluka o konačnom rješenju morala uključiti i mišljenja građana, putem sakupljanja potpisa saglasnosti ili neformalnog online glasanja.

Značaj i benefiti

Uprkos navedenim preprekama za realizaciju ovog projekta, vrijedi podsjetiti na značaj i benefite koje bi izgradnja šetališta na Ljuboviću donijela Podgorici i njenim građanima. Osim očiglednog tradicijskog, kulturološkog, infrastrukturnog i turističkog značaja izgradnje u lokalnom folkloru opjevanog šetališta, benefiti su višestruki.

Ispred zajednice osoba sa invaliditetom, na pomenutom sastanku je objašnjeno da članovi zajednice OSI gotovo da nemaju pristup zelenim površinama i prirodnom okruženju u okviru grada Podgorice, te da bi ovakvo rješenje na Ljuboviću, zbog stepena nagiba, odnosno blagog uspona, moglo da bude idealno kada je u pitanju omogućavanje nesmetanog prilaza park-šumi za članove OSI zajednice. Na samom kraju staze, a na početku Ulice Radosava Burića nalaze se i prostorije Udruženja mladih sa hendikepom, kao i Biblioteke za slijepe.

Sastali se sa Glavnim gradom: Izgradnjom šetališta sanirati štetu na Ljuboviću
Osobe sa invaliditetom nemaju adekvatan pristup prirodnom okruženju u Podgorici

U svjetlu nemilih sezonskih prirodnih nepogoda – požara koji u ovom periodu redovno zahvataju podgorička brda i šume, vrijedi spomenuti i to da bi izgradnja šetališta na Ljuboviću podrazumijevala i postavljanje česmi i hidranata koji bi omogućili pristup i adekvatnu odbranu, inače nepristupačne, sjeverne strane park-šume od potencijalne vatrene stihije.

Zaključak

Na kraju, trenutna situacija zahtijeva strpljenje u očekivanju odgovora MUP-a Crne Gore na pitanje da li je moguće izgraditi šetalište u takvoj blizini civilnog strelišta ili je neophodno osmisliti neku drugu trasu, a možda i potpuno drugo rješenje za sanaciju načinjene štete na brdu Ljubović. U svakom slučaju, građani su pozvani da prilože svoje ideje i da se uključe u diskusiju o tome kako je najbolje sanirati štetu i sačuvati park-šumu, odnosno da se izjasne da li podržavaju ideju o izgradnji šetališta koja sa sobom nosi brojne benefite za brojne članove lokalne zajednice, a potencijalno i za samo brdo Ljubović.