Glavni grad odgovorio na pitanja građana o promjeni lokacije novog parka

Glavni grad odgovorio na pitanja građana o promjeni lokacije novog parka
Projektovani park (Izvor: PG BIRO)

Nakon što je 18. decembra prošle godine, na drugačijoj lokaciji od prvobitno najavljene, započeta izgradnja novog parka na Zabjelu, stanari Ulice Branka Miljkovića, po čijoj inicijativi je i pristupljeno projektovanju novog parka, izrazili su zabrinutost povodom promjene lokacije, transparentnosti ovog procesa i primjenjivosti već izrađenog projekta.

Građani su se obratili redakciji portala Glas Zabjela sa pitanjima, koja su proslijeđena kabinetu gradonačelnika Ivana Vukovića, nakon čega su iz Biroa za odnose s javnošću Glavnog grada (PG BIRO) stigli traženi odgovori.

Našoj redakciji je dostavljeno 7 pitanja na koja su, po proslijeđivanju, odgovorili iz Glavnog grada.

Prvo pitanje odnosilo se na površinu planiranog parka.

Da li ovih 5.000 kvadrata gdje je počela izgradnja predstavljaju ukupnu površinu parka koji se namjerava izgraditi ili je ovo samo faza do momenta dok se ne riješe imovinsko-pravni odnosi sa vlasnicima zemljišta? Da li Glavni grad planira da nastavi izgradnju parka na prvobitno zamišljenoj lokaciji nakon rješevanja imovinsko-pravnih odnosa i kada to možemo očekivati?

Iz Glavnog grada su pojasnili:

Budući da je početak izgradnje nove parkovske površine na Zabjelu planiran u 2020. godini, te su i novčana sredstva za ove namjene bila izdvojena u budžetu za 2020. godinu, ali i zbog velikog interesovanja stanovnika MZ Zabjelo, Glavni grad je otpočeo izgradnju dijela parka na parceli koja nije opterećena neriješenim imovinsko-pravnim odnosima.

Naglašavamo da smo prije početka izgradnje imali kontakt sa privatnim vlasnicima parcela i da smo čekali od njih odgovor po pitanju ekspropriijacije, ali nažalost nijesmo naišli na odziv i interesovanje, osim jednog od tri vlasnika koji je dao saglasnost da se radovi mogu izvoditi na zemljištu čiji je on vlasnik.

Ukoliko se u narednom periodu riješe imovinsko pravni odnosi na druge dvije parcele koje su trenutno u privatnom vlasnisštvu, Glavni grad će nastaviti sa realizacijom projekta izgradnje parka, koji je inače planiran da se realizuje fazno.

U drugom pitanju građani su izrazili sumnju povodom namjene preostalih 7.000 kvadratnih metara parkovske površine za koje još uvijek nije konačno definisana lokacija.

Da li je možda Glavni grad na preostalih 7.000 kvadratnih metara zemljišta planirao izgradnju stambenih jedinica? Ako jeste po kom osnovu je to urađeno?

Iz Glavnog grada su odgovorili da je i preostali dio planirane parkovske površine namijenjen javnoj zelenoj površini a ne stambenim jedinicama.

Preostalih 7.000 m2 su po planskoj dokumentaciji planirani kao javna zelena površina i svako postupanje protivno tome bilo bi kršenje DUP-a koji je u prostornom planiranju ekvivalentan zakonu.

Ni Glavni grad, a ni fizička lica koja su vlasnici pomenutih parcela ne mogu graditi na tom području, a ukoliko iste ostanu u vlasništvu ovih lica ona su dužna da ih kao takve održavaju.

Treće pitanje građana odnosilo se na transparentnost procesa revizije projekta ovog parka.

Da li je odrađena revizija za kompletan projekat „Disenj“ i gdje su dostupni podaci u vezi toga? Građani su zamolili da nam se dostavi relevantna dokumentacija.

Iz Glavnog grada nije dostavljena tražena dokumentacija, ali je poslat odgovor.

Kao i svaki projekat po kojem se realizuju radovi na teritoriji Glavnog grada, tako je i projekat za izgradnju novog parka na području MZ Zabjelo prošao neophodnu proceduru revizije.

Što se tiče same dokumentacije, upućujemo Vas da, shodno Zakonu o slobodnon pristupu informacijama, istu zatražite od nadležnih gradskih organa.

Sledeće pitanje se odnosilo na troškove komunalija spornog prostora.

Da li su već plaćena sredstva za izgradnju komunalija na tom prostoru i gdje su usmjerena ta sredstva (parkovi i igrališta potpadaju tu po zakonu)?

Odgovorom na ovo pitanje je objašnjeno da Glavni grad ne uplaćuje „sebi samom“ sredstva za komunalije.

Glavni grad kao investitor i izvođač radova nije u obavezi da sam sebi uplaćuje novčana sredstva za komunalno opremanje, niti se to radi kada je u pitanju uređenje javne zelene površine.

Peto pitanje građana odnosilo se na tender za izvršenje radova na parku.

Da li je i kada raspisivan tender i ko je uopšte izvođač radova?

Iz Glavnog grada su odgovorili da raspisivanje tendera nije bilo neophodno.

Nije bilo neophodno raspisivati tender za izvođenje radova na izgradnji parkovske površine na području MZ Zabjelo, budući da je investitor i izvođač radova Glavni grad, odnosno nadležne službe i preduzeća – Zelenilo doo, Putevi doo, Agencija za stanovanej doo i Komunalne usluge doo.

Šesto pitanje građana se odnosilo na ograđivanje sportskih terena i transparentnost projekta.

Da li će sportski tereni biti ograđeni i po kojem projektu se sada izvode radovi? Da li je taj projekat javno dostupan i gdje?

Sportski sadržaji čija je izgradnja planirana biće ograđeni, a cjelokupni radovi izvode se po projektu koji je bio javno dostupan i predstavljen široj javnosti. Dakle, radi se o inicijalnom projektu koji se, kao što je navedeno, izvodi fazno, s tim da se Glavni grad odlučio za izgradnju sadržaja po prioritetima, pa će najprije biti izgrađen sadržaj za djecu, park za kućne ljubimce, sportsko-rekreativna zona, a u nekoj od narednih faza, ukoliko se riješe pomeuti imovinsko-pravni odnosi, i sve ostalo predviđeno projektom.

Na kraju, građani su zamolili da dobiju na uvid cijene izvođenja svih radova.

Iz Glavnog grada je odgovoreno:

Faza izgradnje parka koja se trenutno realizuje procijenjene je vrijednosti cca 245.000 eura. Od navedenog iznosa, radovi gradskog preduzeća Zelenilo doo iznosiće cca 172.000 eura, Agencije za stanovanje cca 28.000 eura (ograđivanje parka i poligona), Komunalnih usluga doo cca 35.000 eura (rasvjeta) i Puteva doo cca 10.000 eura (izgradnja sportskog poligona).

Iako zahvalni na odgovorima, građani su još jednom izrazili zabrinutost povodom dinamike izvođenja radova i buduće namjene preostalih 7000 kvadratnih metara najavljene parkovske površine. Kako kažu stanari kojima je obećan park, željeli bi da Glavni grad učini dodatne napore da i taj dio zelene površine u što kraćem roku pravno reguliše kako bi park bio realizovan u punom kapacitetu. Na kraju, zaključuju, da će pomno pratiti dalji razvoj ove situacije.